बन्न छै भारत, सन्न छै लोक

भारत बन्न केर कलकत्ता मे एहन असरि छैक. सरकार मे कतय कसरि छैक जे जनताक जीयब मोसकिल भेल छैक?

 (Photo: मिथिमीडिया ब्यूरो)
Previous Post Next Post