प्रेमक बाट - मिथिमीडिया - Maithili News, Mithila News, Maithil News, Digital Media in Maithili Language
प्रेमक बाट

प्रेमक बाट

Share This

(एक)
प्रेम लग हम
निरन्तरता धरि गेलहुँ
जाइत गेलहुँ, जाइते गेलहुँ
निरन्तरता कोनो वस्तु नहि रहैक,
ओ कोनो सीढियो ने रहै
कोनो सबारी गाडियो नै रहै-
जाइत जयबाक एक टा धारणा भरि रहैक
एत' धरि जे निरन्तरता कोनो मार्ग नहि होइछ
से नहियो हो, मार्गक आभासो तँ दखबैत
तकर कोनो रूप रेखा, आकार-प्रकार
पर्यावरण तरहक कोनो बोध जे
सम्वेदना, ग्यान-स्पन्दित मोन चेतना कें
सान्त्वना दितय, प्रबोधितय,
कहितय - 'बड़ थाकल लगै छ' तों
एक रती सुस्ता लए, छाहरि मे बैसि जा
बड. चण्डाल रौद छै
की जानि कखन मेघ लागि जाय
गरज'-बरिस' आ बिजलौका चमक' लागय
ठनका ठनक' लागय
झहर' लागय
मुदा हे जाय लगिह' तँ ई छत्ता संग ल' लीह'
कोनो बटोही ई छत्ता बिसरि क' चलि गेल रहथि
देखबा मे तं ओ ग्यान-बताहे लगैत रहय
ई टूटल कमानी, चेफरी लागल !
मुदा नेपलिया सखुआ काठो सँ मजगूत
बाँसक डंटी वला ई छत्ता !'

( दू )
परन्तु भाखा मे जीवन्त प्रखर ततेक जे
अपन तर्क सँ जल जकाँ अपने संगेँ बहा ल' जाय छलय !
एक राति ओ अनचोके कह' लागल-
-'अब भैए रहलए भोर । प्रस्थान करू । होउ विदा!'
हम ह्तप्रभ, सशंक ओकर मलिन उज्ज्बल प्रकशदीप्त
आँखि मे देखि क' चेतौलिऎक ओकरा-
-'एखनतँ आधा राति बाँचल छैक । अहाँ कहैत छिऎक प्रात ?'
ओ बड. क्ठोरता सँ बिहुँसल-गोपी आम !'
-'कोना साबित करब' ई प्रात नहि छैक ?'

(तीन )
हमरा मोन मे फूटि रहल अछि कोंपडे.-कोंपड.
अपन जडि. रक्तवर्ण गाछ कें गुदगुदी लगा रहलए
आबि क' तरबा उसका रहलए'
बेचैन क' देलकए-'एतेक-एतेक काल सुस्तएब' तँ
कखन जाक' पहुँचब'? फुर्ती कर' फुर्ती । ओना,
आइ धरि कतबा दूर चलल छ' ऐ धरती पर?'
डेग आगाँ उठबैत निश्छल विनोद सँ ओ पूछैत गेल ।
ओतहि सँ हम
टूटल कमानी, बाँसक डंटी, चेफरी लागल ई छत्ता तनने
चलि रहल छी
प्रेम मे एखन चलब ।आओर चलब -निरन्तरता धरि
पनगब !

(चारि)
ई टूटल-फाटल छ्त्ता ककरो सौंपिये क' ने
निश्चिन्त भ' सकब ।
प्रेम मे बडे.  हँसलहुँ । बहुते हँसलहुँ ।
ततेक हँसलौं जे आब कानि-कानि क'
अपने नोरक सिन्धु भ' गेलहुँ
ओही मे हेलि रहल छी-एकटा
अकिंचन समृद्ध चित्तक नाव मे बैसल छी,
झिलहरि खेला रहल छी

( पाँच )
असुरक्षित निरन्तरताक बोली-बानी मे
गीत गबै छी, गबिते जा रहल छी
अनथक अबिते जा रहल छी-
माटि,ज'ल, वायु, आकाश, आगि सँ होइत प्राण मे
पसरि क' सूतल नहि, अहर्निश जागि रहल छी
चित्त कार्पोरेटी निवेश सँ बाँचल अछि ।
रच्छ अछि-
देखी कहिया धरि ई प्रेम !

— गंगेश गुंजन 

Post Bottom Ad